img_0172.jpg

Generalforsamlingen 2020 og 2021

Generalforsamling i Møborg Jagtforening d. 021121 på Flynder Skole. Generalforsamlingen er pga
Coronasiituationen gældende for årene 2020 og 2021.
Dagsorden jfr. foreningens vedtægter.

1: Valg af dirigent.
Hertil havde bestyrelsen anmodet Bjarne From om at bistå. Dette tilsluttet af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede mødet lovligt og rettidigt indvarslet.

Valg af stemmetællere:
Søren Hundahl samt Torben Andersen foreslået og valgt.

Formanden beretning:
Beretningen ganske kort idet foreningen, lige som alt andet, har været underlagt coronaens
restriktioner, og næsten alle aktiviteter har været standset. Der har været afholdt geddefiskeri som vanlig
første weekend i maj. Dette kunne forsvares, idet det var udendørs og med rigelig plads. God tilslutning.
Der var ligeledes afviklet bukkepral i maj. Begrænset tilslutning.

Fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet fremlagt af formanden i kasserens fravær. Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag.
Knud Krogshede havde fremsat forslag til, at man anvendte nogen af foreningens penge til at indkøbe
grej til mårhunderegulering. Grej som så kunne lånes ud til foreningens medlemmer. Der var i
generalforsamlingen ikke direkte opbakning dertil, men emnet blev debatteret. Peter Schiødt mente, at vi i
stedet skulle søge midler hertil eks hos eks. Energiforsyningsselskabernes fonde idet han var vidende om, at
de havde støttet andre lignende naturtiltag.

Bjarne Stockholm havde fremsat forslag om foreningens kollektive udmeldelse af Danmarks
Jægerforbund.

Dirigenten meddelte, at forslaget for det første ikke kunne sættes til afstemning idet det ikke havde været
offentliggjort i foreningen. Desuden var forslaget af en sådan karakter, at det er en betydningsfuld
personlig beslutning for hvert enkelt medlem, og kan efter dirigentens mening ikke vedtages i
generalforsamlingen, men må være op til hvert enkelt medlem.
Emnet til debat, og der blev fra flere medlemmer ytret utilfredshed med Danmarks Jægerforbund og den
linie som der kørtes. Man følte sig diktatorisk styret, og man følte, at DJF forsøgte, at tiltuske sig større og
mere magt samtidig med, at de ikke gik i medlemmernes retning. Dirigenten samt flere medlemmer
opfordrede de utilfredse til at udvise aktivitet på foreningsområdet og på den måde skaffe sig indflydelse
og forsøge at dreje skuden i den ønskede retning på demokratisk vis.
Flere gav udtryk for, at man oplevede, at DJF i stedet for at samle medlemmerne spredte dem for alle
vinde, og på den måde have en lille flok til at tage magten og styringen.
Konklusion: Der konstateredes utilfredshed med DJF, og man tænker over emnet til næste
generalforsamling , der afholdes i begyndelsen af 2022

Valg til bestyrelsen:
På valg er Johny Løkken, Jens Madsen og Leif Olesen. Leif og Jens modtager ikke genvalg.
I stedet fremsat forslag om Torben Andersen og Bjarne Stockholm, der begge blev valgt til bestyrrelsen
med applaus.

Valg af formand:
Mads Pedersen modtog genvalg.

Valg af suppleanter:
Frede Frederiksen og Bent Ørtz foreslået og begge valgt.

Valg af kasserer:
Jørn Kjøllhede blev genvalgt.

Valg af revisorer:
Jens Krejlgård og Arne Fjordside genvalgt.

Valg af revisorsupleant:
Lars Peter Løkke genvalgt.

Evt:
Debat om løst og fast.

Herefter overgik forsamlingen til afholdelse af trofæaften.

Peter Bahn Jakobsen
sekretær