img_0173.jpg

Bestyrelsesmøde og ordinær generalforsamling 22-02-2022

Bestyrelsesmøde Møborg Jagtforening d. 22-02-2022. Alle tilstede.
Formøde til generalforsamlingen.

Bent meddeler, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Mads meddeler, at han ønsker at fratræde som formand samt udtræde af bestyrelsen.
Bjarne From er hidkaldt som dirigent til generalforsamlingen.
Debat omkring det indkomne forslag fra Bjarne Stockholm vedr. udmeldelse af DJ, og opstart af ny
forening.
Der er blandt bestyrelsen ikke enighed ikke enighed om emnet, og dette vil blive forelagt
generalforsamlingen. Der vil på generalforsamlingen blive arrangeret en vejledende afstemning, der skal
være en retningsviser for bestyrelsen ” hvilken vej skal vi gå”.
Dagsordenen for den forestående generalforsamling kort gennemgået .

 

Ordinær generalforsamling i Møborg Jagtforening d. 220222.
Dagsorden jfr. foreningens vedtægter.

Ad 1: Valg af dirigent.
Bjarne From foreslået og valgt. Han konstaterede forsamlingen lovligt indvarslet og konstaterede, at der
var 39 stemmeberettigede tilstede.

Ad 2: Valg af stemmetællere.
Foreslået og valgt: Bent Ørtz og Erling Guldberg.

Ad 3: Formandens beretning.
Formanden gennemgik foreningens aktiviteter i det forløbne år, og vi har igen i år været kraftigt hæmmet
af corona. Oplyste at det indkomne forslag om nedlæggelse af foreningen for udmeldelse af DJ samt
opstart af ny forening uden medlemskab havde været til debat flere gange, men at man i bestyrelsen ikke
var enige, 3 for udmelding og 4 imod. Bestyrelsen ønskede en retningsvisende afstemning i forsamlingen
for at vise os, i hvilken retning vi skal gå. Formanden oplyste desuden, at han ønskede at fratræde som
formand og udtræde af bestyrelsen. Formanden oplyste, at PBJ fra bestyrelsen havde haft kontakt til DJ og
orienteret dem om, at der var indkommet et forslag om ønske af udmelding af DJ. Herunder havde han
orienteret DJ om medlemmernes utilfredshed. Beretningen herefter til debat.
Søren Hundahl var utilfreds med, at bestyrelsen ikke havde foretaget sig mere i forhold til flere ønsker om
udmelding af DJ.
I forbindelse med beretningen overgik forsamlingen til .
Ad 5: Indkomne forslag.
Bjarne Stockholm redegjorde for sit forslag vedr. udmelding af DJ.
Herefter blev der afholdt en retningsvisende afstemning med emnet : Nedlæggelse Møborg Jagtforening,
udmelding af Danmarks Jægerforbund og oprettelse af en ny jagtforening uden medlemskab af Danmarks
Jægerforbund.
Resultat af den vejledende afstemning: 10 stemte for forslaget, 23 stemte imod, 2 stemte blankt, resten
ikke afleveret. Afstemningen viste således, at vi IKKE skal arbejde hen imod udmelding af DJ, og forslaget
således forkastet.

Ad 4: Fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet godkendt af forsamlingen.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Peter Bahn Jakobsen (sekr og modtager genvalg) Jørn Kjøllhede (kasserer og modtager genvalg)
og Bent Viborg. Bent modtager ikke genvalg.
Dennis Nielsen foreslået og valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Konstituering af en formand indtil ordinært valg kan finde sted: Søren Hundahl foreslået og valgt.

Ad 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Frede Frederiksen og Bent Ørtz genvalgt.

Ad 8: Valg af revisorer.
Jens Krejlgård og Arne Fjordside genvalgt.

A9: Valg af revisor suppleant.
Lars Peder Løkke genvalgt.

Ad 10 Eventuelt.
Kort orienteering vedr. Geddefiskeri d. 010522 samt Indskydning d. 080522.

Peter Bahn Jakobsen
Sekr.